agv导航

agv导航

湿土主缓大而长,燥金主紧细而短涩,以万物干湿明可见焉。 发汗不解,下证前后别无异证者,通宜凉膈散调之,以退其热,便无热甚危极也。

俗未知其为表里之阴阳,而妄为寒热之阴阳,故皆失《内经》之本旨也。万物必以阴求阳、阳求阴,阴阳相应,则为和平。

伤寒汗下后,自汗、脉虚、热不已,白虎加人参、苍术服之,汗止身凉,通仙之法也。风劳发动,日渐羸瘦,每到秋来损病复作,不问男子妇人,并皆治之。

若与三阴证见,则为水来克火,百无一生。风寒盛者则无汗,为刚痉。

用水五升,加花椒、连须葱,同煎至七分。此方中可加升麻、苏叶。

此方不得秘,又不许轻泄,谨之,慎之,宝之可也。凡肩甲骨出,相度如何整。

Leave a Reply